Klachtenprocedure

Versie 2021-03-22

Wij doen er alles aan om onze studenten/deelnemers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn en continue te werken aan de kwaliteit van ons opleidingsinstituut. Zo evalueren wij regelmatig onze kwaliteit door middel van evaluatieformulieren. Wij hanteren een klachtenprocedure die als doel heeft; het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

Wij hopen natuurlijk in eerste instantie dat eventuele onvrede over alles wat betrekking heeft tot de opleiding persoonlijk met een medewerker of docent kan worden besproken en opgelost. Mochten er onverhoopt zaken zijn waar je ontevreden over bent dan kun je schriftelijk een klacht indienen. Onder een klacht verstaan wij: een schriftelijke melding van ontevredenheid over ons opleidingsinstituut. In dit schrijven lees je welke stappen dan worden doorlopen en hoe we met je klacht omgaan.


Ontvangst en registratie van een klacht
De klacht kan schriftelijk worden ingediend. Je kunt een klachten formulier aanvragen bij onze Back Office.


Bevestiging van je klacht
Je ontvangt uiterlijk binnen twee weken na de datum van ontvangst, een ontvangstbevestiging, waarin zijn opgenomen:
• Korte omschrijving van de klacht (inclusief datum, plaats en bijzondere omstandigheden).
• De verdere afhandeling van de klacht en de termijn waarbinnen wordt verwacht de klacht af te handelen (standaard is deze 6 weken).
• Wordt je klacht niet in behandeling genomen, dan word je uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.


Onderzoek
Je klacht wordt onderzocht door een onafhankelijke derde, te weten mevrouw Karin van Gaal. Jij, als student, wordt te allen tijde, in de gelegenheid gesteld je visie op het gebeuren te geven. Hier wordt een verslag van gemaakt en dit wordt zowel aan jou als de betrokken medewerker toegezonden.


Corrigerende maatregelen
Naar aanleiding van het onderzoek wordt bekeken of de klacht naar tevredenheid voor je kan worden opgelost. Er wordt bekeken aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid – of er een correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden kan worden. Dit wordt in de vorm van een schriftelijk voorstel aan je voorgelegd. Je mag van ons verwachten dat je klacht binnen 4 weken, vanaf de datum van ontvangst, concreet met je wordt afgehandeld. Ook als je klacht, om wat voor reden dan ook, niet in behandeling wordt genomen ontvang je hiervan binnen 4 weken bericht. De reden hiervan zal vernoemd worden in het schrijven.

Preventieve maatregelen
Naar aanleiding van je ingediende klacht wordt tevens bekeken of er binnen de werkwijze van NEM Academy maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen van de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid. Je kun je met klacht wenden tot Karin van Gaal. Haar persoonlijke contactgegevens zijn op te vragen bij onze Back Office.


Geschillencommissie
Indien we er onverhoopt samen niet uitkomen kun je je wenden tot de consumenten Geschillencommissie.

 

arrow_drop_up arrow_drop_down